Ouderportaal

 

Medezeggenschapsraad (MR)


De MR is een meedenkend, ondersteunend en adviserend orgaan ten behoeve van kind, ouder, leerkracht en directie. en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast heeft de directeur een adviserende rol. De ouderleden worden gekozen door de ouders van ingeschreven leerlingen voor een periode van minimaal twee jaar. De MR werkt volgens een samenwerkend model waarbinnen MR, schoolteam en directie gezamenlijk naar oplossingen voor probleemsituaties toewerken. Op deze wijze worden de ouders meer betrokken bij besluitvorming op school waardoor een breder draagvlak ontstaat.

De MR geeft prioriteit aan onderwerpen die met beleidsspeerpunten te maken hebben. Naast het feit dat er een aantal reguliere onderwerpen op de agenda staan, ligt het accent tijdens de MR-vergaderingen vooral op voortgang (en de bewaking er van). Verandering van beleidsspeerpunten betekent direct een verandering in de agenda van de MR. Daarmee wordt gewaarborgd dat de MR optreedt in het verlengde van de missie en visie van de school.

De medezeggenschap is na de fusie van de deelscholen (dr. Albert Schweitzerschool, Jac. P. Thijsseschool en De Wegwijzer) eind vorig jaar anders georganiseerd; 

  • iedere locatie heeft vanaf nu een deelraad waarin 2 ouders en 2 leerkrachten van de betreffende locatie zitting hebben
  • iedere deelraad wordt door een ouder en een leerkracht in de MR vertegenwoordigd.
  • de rol van de deelraad is het meedenken en toezicht houden op de gang van zaken van de betreffende locatie
  • de MR richt zich op zaken die betrekking hebben op alle 3 locaties

De vertegenwoordigers in de MR spreken uiteraard namens alle leden van de deelraad en hun achterban.
 

leden deelraad MR - dr. Albert Schweitzerschool

.
 Chris Huijgen
ouder
voorzitter
lid MR

 Jeroen Ros 
ouder
secretaris
 
Jackelien Hofman 
leerkracht
Bianca Thomassen
IB-er 
lid MR
GMR-lid personeel


Indien u in contact wilt komen met, of een bericht  wilt sturen aan de MR is dit mogelijk via mr@schweitzerschool.com